ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

ΕΛ/ΛΑΚ στον Δημόσιο Τομέα: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού στην Ελλάδα.

Αρχικά παρουσιάζεται η ανάλυση του τρόπου λειτουργίας και της χρήσης λογισμικού στους ΟΤΑ με σκοπό την αποτύπωση των λειτουργικών αναγκών τους σε σχέση με το μέγεθος και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Leave a Comment