ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

7. Προτάσεις για την Εφαρμογή Ανοικτών Προτύπων

Συμπληρώστε τους τομείς εφαρμογής / προτείνετε παραδείγματα χρήσης ανοικτών προτύπων (π.χ Δημόσια Πληροφορία, Ηλεκτρονικά Έγγραφα της Δημόσιας Διοίκησης)