ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δράσεις ΕΕΛ/ΛΑΚ

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε

Οι δράσεις της εταιρείας έχουν ως κύριο στόχο να συμβάλλουν στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και κατατάσσονται σε 3 βασικές κατηγορίες:

  • Ανάπτυξη εφαρμογών
  • Δράσεις Προώθησης
  • Υποστήριξη Κοινοτήτων (Community Building)

Για το 2011 οι δράσεις που ανέπτυξε η εταιρεία σε αυτές τις κατηγορίες ήταν οι ακόλουθες:

Ανάπτυξη Εφαρμογών

Δράσεις Προώθησης

Υποστήριξη Κοινοτήτων (Community Building)

Τέλος έχει ενισχυθεί η παραγωγή περιεχομένου σχετικά με το Ανοιχτό Λογισμικό, το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τις Ανοιχτές Τεχνολογίες που δημοσιεύεται στους δικτυακούς τόπους της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

ellak.gr
creativecommons.gr
mathe.ellak.gr
openwifi.gr
advisory.ellak.gr
mywikipedia.gr
olpc.ellak.gr
ellak.gr/edu
planet.ellak.gr
elearn.ellak.gr
meetings.ellak.gr
conferences.ellak.gr

Ο κεντρικός δικτιακός τόπος βρίσκεται σε φάση ανανένωσης και ανασχεδιασμού. Ειδικά ο Πλανήτης ΕΛ/ΛΑΚ προσφάτως ανασχεδιάστηκε. Συνεχίζοντας την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει ο διαχειριστής της υπηρεσίας, Σίμος Ξενιτέλης, δημιουργήθηκε νέο design για τον Πλανήτη, ενώ πλέον έχει ενοποιηθεί και συνδιαχειρίζεται με τον αντίστοιχο πλανήτη του Hellug. Η διαδικασία διαχείρισης είναι ανοιχτή σε όλη την κοινότητα μέσω μιας λίστας ταχυδρομείου, αλλά και μέσα απ’ αυτή τη διαβούλευση μπορείτε να διατυπώσετε σχόλια και παρατηρήσεις.

Για το 2012 η ΕΕΛ/ΛΑΚ σκοπεύει να συνεχίσει τη δραστηριότητά της στις παραπάνω κατηγορίες συνεχίζοντας κάποιες από τις αναφερόμενες δράσεις αλλά και σχεδιάζοντες νέες. Βασικοί στόχοι μας είναι η διεύρυνση της χρησης του ΕΛ/ΛΑΚ στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η αξιοποίηση τεχνολογιών ανοικτής αρχιτεκτονικής, η ανάδειξη των καινοτομικών προσεγγίσεων και η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας, συνεργασίας και μετάγγισης τεχνογνωσίας ανάμεσα στις κοινότητες, καθώς και η ανάδειξη των δυνατοτήτων και της αξίας του ανοικτού περιεχομένου και των συνεργατικών μοντέλων δημιουργίας περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις ιδέες τους για τις δράσεις που θα ήθελαν να αναπτύξει η ΕΕΛ/ΛΑΚ το 2012, ανά άξονα δράσης, έως τις 20 Ιανουαρίου.

Ανάπτυξη Εφαρμογών
Δράσεις Προώθησης
Υποστήριξη Κοινοτήτων (Community Building)