ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μελέτη χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στον Δημόσιο Τομέα: Σύνοψη – Συμπεράσματα

Από την ποσοτική μέτρηση αποτελεσμάτων προέκυψε η ιεράρχηση των σεναρίων, η οποία είναι η παρακάτω:

  1. Σενάριο 2 – Βασική Αλλαγή
  2. Σενάριο 3 – Ελάχιστη Αλλαγή
  3. Σενάριο 1 – Μαζική Αλλαγή

Μελετώντας συνεπώς το εγχείρημα εισαγωγής ΕΛ/ΛΑΚ σε έναν Δήμο προκύπτει από τους δείκτες αποδοτικότητας ως η βέλτιστη λύση η διατήρηση των windows σαν λειτουργικό σύστημα και η αλλαγή της εφαρμογής γραφείου, του πρωτοκόλλου καθώς και όλων των εφικτών λειτουργιών ενός Δήμου (Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, Μισθοδοσία κλπ).

Αν συνυπολογίσουμε και τα ποιοτικά αποτελέσματα από την εισαγωγή του ΕΛ/ΛΑΚ θα πρέπει ίσως να αναπροσαρμοστούν τα αποτελέσματα από την ποσοτική μέτρηση. Αν και τα αποτελέσματα είναι θετικά και το εγχείρημα κρίνεται βιώσιμο σε όλες τις καταστάσεις το γεγονός ότι η Δημόσια Διοίκηση και ειδικότερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα δεν έχει την απαιτούμενη ωριμότητα ώστε να προχωρήσει στις απαιτούμενες αλλαγές η καταρχήν επιλογή του σεναρίου 3 σύμφωνα με το οποίο θα αλλαχθούν μόνο η εφαρμογή γραφείου και το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο είναι η πιο εφικτή.

Στην συνέχεια και μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και εφόσον θα έχει ωριμάσει το ΕΛ/ΛΑΚ σαν ιδέα και κουλτούρα στην Ελλάδα αλλά και ειδικότερα εντός του Δήμου να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα με την μικρότερη δυνατή απώλεια.

Συνεπώς προτείνουμε την εισαγωγή καταρχήν της εφαρμογής γραφείου και του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου σε έναν Δήμο και στην συνέχεια των υπόλοιπων λογισμικών έχοντας πρώτα μελετήσει και αναλύσει τα πραγματικά αποτελέσματα από την αντικατάσταση.

Μέσα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, του πλαισίου οργάνωσης ενός Δήμου, τις διαδικασίες προμηθειών, τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα χαρακτηριστικά του ΕΛ/ΛΑΚ αναδεικνύεται ότι μπορεί να αποτελέσει ένα σοβαρό εναλλακτικό μοντέλο για την λειτουργία ενός φορέα.

Συνοψίζοντας την παρούσα μελέτη μπορούμε να καταλήξουμε στα παρακάτω συμπεράσματα:

  1. Η αντικατάσταση των ιδιόκτητων λογισμικών ενός Δήμου αποτελεί μια απόλυτα εφικτή λύση και λόγω της μείωσης του κόστους που θα αποφέρει σταδιακά στην προμήθεια και χρήση τους αλλά και λόγω των κοινωνικών επιπτώσεων που αναμένεται να επιφέρει στην εκάστοτε κοινωνία.
  2. Υπάρχει ήδη μια ευρεία γκάμα επιλογών ΕΛ/ΛΑΚ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αντικαταστήσουν σχεδόν στο ακέραιο τις λειτουργίες του ιδιόκτητου λογισμικού.
  3. Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα από το Υπουργείο Εσωτερικών τα λογισμικά που χρησιμοποιούν όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα. Η έλλειψη αυτής της βάσης δεδομένων προκαλεί ποικίλα προβλήματα στην σχεδίαση της πολιτικής εκείνης που θα ωθούσε την τοπική Αυτοδιοίκηση στην διερεύνηση των επιλογών του ΕΛ/ΛΑΚ.
  4. Το ΕΛ/ΛΑΚ όπως παρουσιάστηκε και στην ιστορική ανασκόπηση του αποτελεί μια ώριμη ιδέα διεθνώς, κυρίως όμως στον ιδιωτικό τομέα. Στον Δημόσιο Τομέα υπάρχουν περιπτώσεις Ευρωπαϊκών Χωρών που έχουν υιοθετήσει το ΕΛ/ΛΑΚ με την στάση της πολιτείας να βασίζεται σε ένα πλαίσιο δυναμικής υποστήριξης και έχοντας τελικά πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
  5. Η υιοθέτηση του ΕΛ/ΛΑΚ πρέπει να γίνει προσεχτικά έχοντας σαν γνώμονα και την ανάγκη δημιουργίας καναλιών ενημέρωσης της φιλοσοφίας του Ελεύθερου Λογισμικού στο προσωπικό του Δήμου. Η Εικόνα 6 παρουσιάζει το διάγραμμα στο οποίο φαίνονται τα σημεία που μπορεί να βρεθεί και θα πρέπει να προσέξει ένας Δήμος κατά την αλλαγή σε ΕΛ/ΛΑΚ. [43]


Εικόνα 6: Διάγραμμα Αλλαγής σε ΕΛ/ΛΑΚ

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια προσπάθεια για ανάλυση της βιωσιμότητας της εισαγωγής του ΕΛ/ΛΑΚ σε Δήμους αποδεικνύοντας την έλλειψη της απαιτούμενης ωριμότητας της Δημόσιας Διοίκησης απέναντι στην φιλοσοφία του ΕΛ/ΛΑΚ.

Για την υλοποίηση της μελέτης και συγκεκριμένα για την αποτίμηση της αξίας του δικαιώματος για τα τρία σενάρια μετάβασης κάναμε κάποιες υποθέσεις αναφορικά με την ύπαρξη του ποσοστού αστάθειας των προσδοκώμενων χρηματοροών. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν στο βαθμό αποδοχής του ΕΛ/ΛΑΚ από το προσωπικού στους ΟΤΑ καθώς και το βαθμό δυσκολίας μετάβασης βάσει των τεχνικών δυσκολιών που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Η εκτίμηση του ποσοστού αστάθειας αποτελεί από τη φύση του ένα δύσκολο εγχείρημα τόσο στη θεωρία των πραγματικών δικαιωμάτων όσο και στα χρηματοοικονομικά δικαιώματα. Γι αυτό και μια ποιο ενδελεχής μελέτη όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την αστάθεια των χρηματοροών στο περιβάλλον των ΟΤΑ είναι απαραίτητη και προτείνεται ως το επόμενο στάδιο της παρούσης μελέτης.

Πάνω στο τομέα πιστεύουμε ότι είναι επιβεβλημένη η εξακρίβωση της σχέσης της ποιότητας του λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ και του βαθμού η οποία αυτή επηρεάζει τη προσδοκώμενη χρηματοροή. Η καταγραφή αυτή πιστεύουμε, ότι όχι μόνο θα προσδώσει περισσότερη ακρίβεια στα αποτελέσματα των αναλύσεων αλλά παράλληλα θα βοηθήσει στην εξακρίβωση των ιδιαιτεροτήτων του περιβάλλοντος των ΟΤΑ και επομένως θα συνδράμει στη ομαλή και ποιο επιτυχημένη μετάβαση σε λύσεις από το ΕΛ/ΛΑΚ στο σύνολό του.

Συνεπώς η περαιτέρω ανάλυση του θέματος και ίσως η μοντελοποίηση του εγχειρήματος για συγκεκριμένο Δήμο αλλά και γενικά στο περιβάλλον ενός δημόσιου οργανισμού μπορεί να αποδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να αποκτηθούν.

1 Σχόλιο
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Δείτε όλα τα σχόλια
adamo

Η επιλογή του τίτλου της μελέτης είναι αυτχής. Είναι σοφώτερο να αλλάξει σε κάτι που θα αντικατροπτρίζει το βασικό κορμό της (εφαρμογές σε ένα Δήμο) από το να δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση πως με βάση την εφαρμογή σε ένα είδος ΝΠΔΔ μπορούν να σταθουν τα συμπεράσματα για κάθε ΝΠΔΔ. Η δε τελευταία παράγραφος μπορεί να απαλειφθεί.