ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μελέτη χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στον Δημόσιο Τομέα

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε

 

Σε συνέχεια της πρόσφατης διαβούλευσης για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένης πρότασης με στόχο την  προώθηση του Ανοιχτού Λογισμικού και των Aνοικτών προτύπων  στον Δημόσιο Τομέα, η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα παραθέτει τα βασικά κεφάλαια της μελέτης για προτάσεις και σχολιασμό.

Η μελέτη με τίτλο «Αποτίμηση της Χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού/Ανοικτού Λογισμικού (ΕΛ/ΛΑΚ) στον Δημόσιο Τομέα» αποσκοπεί στην δημιουργία επιστημονικού υπόβαθρου ικανού να αποτελέσει την βάση για μια εναλλακτική προσέγγιση στην υιοθέτηση του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα στην Δημόσια Διοίκηση.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία χρησιμοποιεί την θεωρία των πραγματικών δικαιωμάτων “real options” για να αποτιμήσει το επενδυτικό εγχείρημα εισαγωγής και χρήσης του ΕΛ/ΛΑΚ σε έναν δημόσιο οργανισμό.

Η μελέτη βασίζεται σε τέσσερις επιμέρους αναλύσεις:

 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού στην Ελλάδα
 • Κατηγοριοποίηση Λογισμικών στους Ο.Τ.Α
 • Τεκμηρίωση της βιωσιμότητας του εγχειρήματος εισαγωγής ΕΛ/ΛΑΚ.
 • Εφαρμογή των Πραγματικών δικαιωμάτων (Real options).

Αρχικά έγινε η ανάλυση του τρόπου λειτουργίας και της χρήσης λογισμικού στους ΟΤΑ με σκοπό την αποτύπωση των λειτουργικών αναγκών τους σε σχέση με το μέγεθος και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ακολούθησε, η καταγραφή όλων των λογισμικών που υπάρχουν σε 85 από τους 325 Δήμους της Ελλάδας (26.15%), όπως συνενώθηκαν με το Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Για την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας του εγχειρήματος εισαγωγής ΕΛ/ΛΑΚ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλοι δείκτες και διαγνωστικές αναλύσεις.

 • Ανάλυση SWOT: Αποτυπώθηκαν στο σύνολο 12 στρατηγικές προς μελέτη.
 • Ανάλυση σεναρίων βιωσιμότητας – Δημιουργία τριών σεναρίων για την εισαγωγή του ΕΛ/ΛΑΚ στους Ο.Τ.Α. και συγκεκριμένα:
 • Μαζική αλλαγή
 • Βασική αλλαγή
 • Ελάχιστη αλλαγή
 • Προσδιορισμός Χρηματοοικονομικών Στοιχείων – χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες:
 • Καθαρά Παρούσα Αξία
 • Εσωτερικό Ποσοστό Απόδοσης
 • Δείκτης Αποδοτικότητας
 • Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για τα τρία σενάρια εισαγωγής του ΕΛ/ΛΑΚ. Οι παράμετροι κόστους που μετρήθηκαν ήταν οι: α) Κόστος Προμήθειας, β) Κόστος Εγκατάστασης/Παραμετροποίησης και γ) Κόστος Συντήρησης. Το όφελος ορίστηκε από τις εισροές που υπολογίζονται από την υλοποίηση της αλλαγής των λογισμικών και αποτελούν στην ουσία την μείωση της δαπάνης για τα απαιτούμενα λογισμικά ενός Δήμου.

Τέλος έγινε η εφαρμογή της της θεωρίας των πραγματικών δικαιωμάτων στα δεδομένα που προέκυψαν από την ανάλυση Κόστους – Οφέλους, με σκοπό την ανακάλυψη της προστιθέμενης προσδοκώμενης αξίας για κάθε ένα από τα σενάρια μετάβασης.

Για να καλύψουμε την ανάγκη για αξιολόγηση λογισμικού στους οργανισμούς, παραθέτουμε μια μέθοδο αξιολόγησης λογισμικών ΕΛ/ΛΑΚ η οποία στοχεύει στην αποτίμηση της αξίας χρήσης ενός λογισμικού δίνοντας έμφαση στον χρόνο εκμάθησης και στο χρόνο εκτέλεσης/υλοποίησης των εργασιών του εκάστοτε οργανισμού, χρησιμοποιόντας την θεωρία των πραγματικών δικαιωμάτων προαίρεσης.

Μπορείτε να σχολιάσετε ανά κεφάλαιο έως τις 8 Απριλίου.