ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

6. Ανοικτό Λογισμό σε βασικούς τομείς

Συμπληρώστε τους τομείς εφαρμογής / προτείνετε παραδείγματα – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Παιδεία – Υγεία – Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – Κίνητρα για την υιοθέτηση

5. Μεθοδολογία – Στρατηγική – Προϋποθέσεις

Ποια είναι τα βήματα και η στρατηγική για την προώθηση του ανοικτού λογισμικού και την υιοθέτηση ανοικτών προτύπων σε πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου . Ποιες προϋποθέσεις χρειάζεται να διαμορφωθούν στη Δημόσια Διοίκηση