ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μελέτη χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στον Δημόσιο Τομέα

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε

 

Σε συνέχεια της πρόσφατης διαβούλευσης για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένης πρότασης με στόχο την  προώθηση του Ανοιχτού Λογισμικού και των Aνοικτών προτύπων  στον Δημόσιο Τομέα, η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα παραθέτει τα βασικά κεφάλαια της μελέτης για προτάσεις και σχολιασμό.

Η μελέτη με τίτλο «Αποτίμηση της Χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού/Ανοικτού Λογισμικού (ΕΛ/ΛΑΚ) στον Δημόσιο Τομέα» αποσκοπεί στην δημιουργία επιστημονικού υπόβαθρου ικανού να αποτελέσει την βάση για μια εναλλακτική προσέγγιση στην υιοθέτηση του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα στην Δημόσια Διοίκηση.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία χρησιμοποιεί την θεωρία των πραγματικών δικαιωμάτων “real options” για να αποτιμήσει το επενδυτικό εγχείρημα εισαγωγής και χρήσης του ΕΛ/ΛΑΚ σε έναν δημόσιο οργανισμό.

Read more

Μελέτη χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στον Δημόσιο Τομέα: Σύνοψη – Συμπεράσματα

Από την ποσοτική μέτρηση αποτελεσμάτων προέκυψε η ιεράρχηση των σεναρίων, η οποία είναι η παρακάτω:

  1. Σενάριο 2 – Βασική Αλλαγή
  2. Σενάριο 3 – Ελάχιστη Αλλαγή
  3. Σενάριο 1 – Μαζική Αλλαγή

Μελετώντας συνεπώς το εγχείρημα εισαγωγής ΕΛ/ΛΑΚ σε έναν Δήμο προκύπτει από τους δείκτες αποδοτικότητας ως η βέλτιστη λύση η διατήρηση των windows σαν λειτουργικό σύστημα και η αλλαγή της εφαρμογής γραφείου, του πρωτοκόλλου καθώς και όλων των εφικτών λειτουργιών ενός Δήμου (Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, Μισθοδοσία κλπ).

Read more

Μελέτη χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στον Δημόσιο Τομέα: Αξιολόγηση Λογισμικών ΕΛ/ΛΑΚ απο τους Οργανισμούς

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάσαμε την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας του εγχειρήματος εισαγωγής ΕΛ/ΛΑΚ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με την χρήση των κατάλληλων δεικτών και διαγνωστικών αναλύσεων, για τα τρία σενάρια μετάβασης, τα οποία περιγράφουν μια ολιστική προσέγγιση στη μετάβαση στο ΕΛ/ΛΑΚ.

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε μια μέθοδο αξιολόγησης λογισμικών ΕΛ/ΛΑΚ η οποία στοχεύει στην αξιολόγηση ενός λογισμικού δίνοντας έμφαση στον χρόνο εκμάθησης και στο χρόνο εκτέλεσης/υλοποίησης των εργασιών του εκάστοτε οργανισμού.

Read more

Μελέτη χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στον Δημόσιο Τομέα: Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η τεκμηρίωση της βιωσιμότητας του εγχειρήματος εισαγωγής ΕΛ/ΛΑΚ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με την χρήση των κατάλληλων δεικτών και διαγνωστικών αναλύσεων.

Read more

Μελέτη χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στον Δημόσιο Τομέα: Λογισμικό στους Ο.Τ.Α.

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθεί η παρούσα κατάσταση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού στην Ελλάδα, με έμφαση στον τρόπο λειτουργίας τους με την χρήση λογισμικών.

Read more