ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μελέτη χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στον Δημόσιο Τομέα: ΕΛ/ΛΑΚ στο Δημόσιο Τομέα

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα και την Ευρώπη σχετικά με το ΕΛ/ΛΑΚ στο δημόσιο τομέα. Η στάση της Δημόσιας Διοίκησης και γενικότερα της πολιτείας απέναντι στο ΕΛ/ΛΑΚ μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ ενός πλαισίου ελάχιστης υποστήριξης και ενός πλαισίου δυναμικής υποστήριξης. Ένα ελάχιστο πλαίσιο υποστήριξης δημιουργείται με την διάθεση … Read more

Μελέτη χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στον Δημόσιο Τομέα: Εισαγωγή

Οι τεχνολογίες πληροφορικής έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια στον δημόσιο τομέα με στόχο αφενός την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και αφετέρου την μείωση της γραφειοκρατίας με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Πολλές υπηρεσίες του δημόσιου Τομέα έχουν υιοθετήσει σύγχρονα συστήματα πληροφορικής, είτε με δικές τους ενέργειες είτε λόγω θεσμικών παρεμβάσεων. … Read more