ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κεφάλαιο 4: Διαχείριση και απόθεση δεδομένων για δημόσιους φορείς και οργανισμούς

Οδηγός Διαχείρισης Δεδομένων

Σε αυτήν την ενότητα παρέχεται μία σύντομη μελέτη που αφορά στη διαχείριση και απόθεση δεδομένων για δημόσιους φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα. Η μελέτη προέκυψε κατόπιν επισκόπησης της υφιστάμενης κατάστασης με άμεση αναφορά σε καλές πρακτικές και αποδεκτές λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ που έχουν υιοθετηθεί από πολύ γνωστούς δημόσιους φορείς ανά την υφήλιο.

Η μελέτη προτείνει την χρήση της πλατφόρμας data.gov.gr τεκμηριώνοντας την επιλογή αυτή βάσει και του υπάρχοντος θεσμικού/νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα.

Στο Παράρτημα Γ που αποτελεί βασικό μέρος της παρούσας ενότητας αναλύονται -με όσο το δυνατόν απλό και περιγραφικό τρόπο- τα βήματα τα οποία χρειάζονται για την εγγραφή, την απόθεση και διαχείριση λογισμικού από έναν φορέα χρήστη του data.gov.gr.

4.1 data.gov.gr

Το data.gov.gr είναι ο κεντρικός κατάλογος των δημόσιων δεδομένων που παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων των φορέων της ελληνικής κυβέρνησης. Ο σκοπός του data.gov.gr είναι να αυξηθεί η πρόσβαση σε υψηλής αξίας, μηχανικά αναγνώσιμα σύνολα δεδομένων (datasets) με την παροχή ενιαίων υπηρεσιών καταλογογράφησης, ευρετηρίασης, αποθήκευσης, αναζήτησης και διαθεσιμότητας των δεδομένων και των πληροφοριών δημόσιου τομέα, καθώς και διαδικτυακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τρίτα συστήματα πληροφοριών. Παρέχει ταξινόμηση σε οκτώ θεματικές κατηγορίες (Εκλογές, Μεταφορές, Οικονομία, Εργασία, Δημόσια Διοίκηση, Υγεία, Τεχνολογία, Γεωχωρική πληροφορία) και υποστηρίζει πάνω από 480 σύνολα δεδομένων. Τεχνολογικά υποστηρίζεται από το CKAN.

4.2 Καλές πρακτικές και παραδείγματα

Συναφείς πρωτοβουλίες απαντώνται ανά την Ευρώπη αλλά και την υφήλιο. Ενδεικτικά ο παρακάτω πίνακας παραθέτει μερικές:


Χώρα Πλατφόρμα Web portal
Η.Π.Α. CKAN, DKAN data.gov
Ηνωμένο Βασίλειο CKAN, DKAN data.gov.uk
Ιταλία CKAN, DKAN dati.gov.it
Ισπανία Drupal datos.gob.es
Γαλλία CKAN data.gouv.fr
Σλοβακία CKAN data.gov.sk
Νορβηγία DKAN data.norge.no
Σουηδία Django opengov.se
Πορτογαλία Umbraco dados.gov.pt
Ινδία Drupal data.gov.in

4.3 Θεσμικό Πλαίσιο

Το data.gov.gr αποτελεί εργαλείο υλοποίησης της πολιτικής των ανοικτών δεδομένων κατ’ εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, μετά και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ.

http://data.gov.gr/pages/thesmikoplaisio

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη συγκεκριμένη δράση είναι:

  1. Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».
  2. Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
  3. Αιτιολογική έκθεση Ν. 4305/2014.
  4. Αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/407/8.1.2015 εγκύκλιος με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) σχετικά με την «ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν. 3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα». (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ).
  5. Αριθ. ΔΗΔ. Φ./ 19710/16.6.2015 εγκύκλιο (ΑΔΑ:7ΧΩΨ465ΦΘΕ-Β2Ι) με θέμα «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα σύμφωνα με το κεφ. Α΄ του Ν. 4305/2014».

4.4 Πρόταση

Η πλατφόρμα data.gov.gr αποτελεί εδώ και αρκετό διάστημα τον κεντρικό κατάλογο και αποθετήριο όσον αφορά τα δημόσια δεδομένα φορέων της ελληνικής κυβέρνησης, κινούμενη παράλληλα σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές και οδηγίες. Η πλατφόρμα έχει μεγάλη κοινότητα από συνεισφέροντες φορείς (λ.χ. υπουργεία, τοπική αυτοδιοίκηση, ερευνητικά ιδρύματα, ανεξάρτητες αρχές κ.α.) και μεγάλο βαθμό ωρίμανσης. Είναι αξιοσημείωτη η αύξηση των αποτεθημένων συνόλων καθώς τα συνολικά σύνολα δεδομένων έχουν αυξηθεί κατά δέκα (10) περίπου φορές τον τελευταίο χρόνο. Υπάρχει δε εξαιρετική διαλειτουργικότητα σε επίπεδο υποστήριξης και με το GitHub. Τέλος το θεσμικό πλαίσιο είναι εύρωστο γεγονός που συνάδει με τη χρήση της πλατφόρμας. Λόγω όλων των παραπάνω προτείνεται η χρήση της πλατφόρμας data.gov.gr. Στο Παράρτημα Γ παρατίθεται ο οδηγός χρήσης του.


Πίσω στην Αρχική σελίδα της Διαβούλευσης

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα χαρούμε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας, παρακαλώ σχολιάστεx
()
x